Strandeiland Harderwijk
Zaterdag 6 januari 2024
info@harderwijkernieuwjaarsduik.nl

Algemene voorwaarden en huisregels

  • Algemene Voorwaarden van de Stichting Harderwijker Nieuwjaarsduik

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Nieuwjaarsduik: de door Stichting Harderwijker Nieuwjaarsduik, gevestigd in Harderwijk en geregistreerd bij de KvK onder nummer 08163454 (hierna: ‘SHN’) in enig jaar te organiseren nieuwjaarsduik.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door SHN toegelaten wijze heeft aangemeld voor deelname aan de Nieuwjaarsduik.
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan de Nieuwjaarsduik, waaronder in ieder geval het volledig en naar waarheid ingevulde inschrijfformulier als bedoeld in artikel 2.2.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname
2.1. Een Deelnemer dient op de dag waarop de Nieuwjaarsduik wordt gehouden een minimum leeftijd te hebben van 12 jaar. Deelname van personen jonger dan 12 jaar is uitsluitend toegestaan onder toezicht van een volwassen begeleider.
2.2. De Deelnemer mag aan de Nieuwjaarsduik slechts deelnemen, indien hij zich hiervoor heeft aangemeld bij SHN en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. Door aanmelding voor en deelname aan de Nieuwjaarsduik verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
2.3. Indien een Deelnemer deel uitmaakt van een team dat deelneemt aan de Nieuwjaarsduik, kan worden volstaan met de aanmelding van het team door de teamcaptain. Door aanmelding van het team door de teamcaptain en deelname aan de Nieuwjaarsduik door het team, verklaren de Deelnemers van het team akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
2.4. Deelname aan de Nieuwjaarsduik is niet toegestaan indien de Deelnemer:
(A) niet fit is;
(B) hartklachten heeft;
(C) chronische luchtwegproblemen heeft;
(D) onder invloed is van alcohol en/of verdovende middelen;
(E) om andere redenen redelijkerwijs behoort te weten dat deelname aan de Nieuwjaarsduik in het licht van zijn of haar gezondheid en/of gesteldheid onverstandig is.
2.5. SHN behoudt zich te allen tijde het recht voor de vermelde data en tijden van de Nieuwjaarsduik te wijzigen, dan wel de Nieuwjaarsduik geen doorgang te laten vinden. Een opgave van redenen door SHN is niet vereist. In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele gemaakte kosten en/of geleden schade.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. SHN is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten, zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. SHN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen (maar niet uitsluitend) loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
3.2. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Nieuwjaarsduik. Indien een Deelnemer niet of niet afdoende is verzekerd, komen de gevolgen hiervan geheel voor zijn of haar rekening en risico. De Deelnemer vrijwaart SHN in dit verband uitdrukkelijk.
3.3. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan de Nieuwjaarsduik een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij of zij aan deze eis voldoet.
3.4. De Deelnemer vrijwaart SHN voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Nieuwjaarsduik. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. Indien een Deelnemer niet of niet afdoende is verzekerd, komen de gevolgen hiervan geheel voor zijn of haar rekening en risico. De Deelnemer vrijwaart SHN in dit verband uitdrukkelijk.
3.5. SHN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren of beschadigde kledingstukken of andere eigendommen van een Deelnemer. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door SHN ter beschikking gestelde kleedaccommodatie.

Artikel 4: Portretrecht

De in het kader van de Nieuwjaarsduik of de Overeenkomst eventueel door of namens SHN gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van SHN, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan SHN voor openbaarmaking van tijdens of rond de Nieuwjaarsduik gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor alle communicatiedoeleinden van SHN in de breedste zin des woords (inclusief commerciële uitingen)

Artikel 5: Persoonsgegevens
5.1. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door SHN opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Nieuwjaarsduik verleent een Deelnemer toestemming aan SHN tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
5.2. Op de deelname door de Deelnemer aan de Nieuwjaarsduik is het privacy statement van SHN van toepassing, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. In het privacy statement is verdere informatie opgenomen over de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens van Deelnemers door SHN. Het privacy statement is te raadplegen op de website van SHN: www.harderwijkernieuwjaarsduik.nl
5.3. SHN adviseert de Deelnemer gebruik te maken van (oud) schoeisel tijdens de Nieuwjaarsduik om blessures en/of letsel te voorkomen. Het niet dragen van schoeisel geschiedt op eigen risico

Artikel 6: Reglement
6.1. Op de deelname door de Deelnemer aan de Nieuwjaarsduik is het Reglement Nieuwjaarsduik van toepassing, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het betreffende reglement is ook te raadplegen op de website van SHN: www.harderwijkernieuwjaarsduik.nl
6.2. De Deelnemer dient de instructies op te volgen van SHN, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van SHN behoren.
6.3. SHN is gerechtigd een Deelnemer uit de Nieuwjaarsduik te halen en van de locatie te verwijderen, indien deze Deelnemer zich niet houdt aan het Reglement Nieuwjaarsduik, zich naar het oordeel van SHN onsportief of onbehoorlijk gedraagt, of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van de Nieuwjaarsduik door SHN noodzakelijk wordt geacht.
6.4. In alle gevallen waarin het Reglement Nieuwjaarsduik niet voorziet beslist SHN.

Artikel 7: Geschillen
7.1. Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen SHN enerzijds en de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van SHN.

  • Reglement Nieuwjaarsduik van de Stichting Harderwijker Nieuwjaarsduik

Artikel 1
De Nieuwjaarsduik wordt georganiseerd door SHN.

Artikel 2
De Deelnemer dient te allen tijde de instructies op te volgen van SHN, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van SHN behoren. De Deelnemer dient tevens de instructies op te volgen van de door SHN ingeschakelde duikers.

Artikel 3
De Deelnemer zal geen schade toebrengen aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaten, anders dan is de daarvoor bestemde afvalbakken. Wildplassen is verboden.

Artikel 4
Het is niet toegestaan tijdens de Nieuwjaarsduik expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen, indien deze als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden. Of sprake is van een situatie als bedoeld in dit artikel wordt uitsluitend bepaald door SHN. Reguliere kleding voorzien van een logo van een politieke partij zal door SHN in beginsel worden toegestaan.

Artikel 5
5.1. De Deelnemer is verplicht om minimaal 10 minuten voor het startschot in het startvak aanwezig te zijn.
5.2. De Deelnemer is verplicht om actief deel te nemen aan de warming-up, indien en voor zover deze door SHN wordt georganiseerd.

Artikel 6
6.1. SHN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigde en/of verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.
6.2. Het in artikel 6.1 bepaalde geldt ook voor zaken die zijn achtergelaten in door SHN ter beschikking gestelde kleedaccommodaties. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodaties niet door SHN worden bewaakt.
6.3. SHN aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan Deelnemers.